ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Sandra Manders Business Support ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76875954

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, live trainingen, coaching, mastermind, coaching en online cursussen die door SANDRA MANDERS BUSINESS SUPPORT worden georganiseerd en aangeboden via deze site www. Sandramanders.nl. Deelnemers die een ticket kopen voor live evenementen, live trainingen, coaching, mastermind of een online cursus gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

1.1 www.sandramanders.nl en www.devrijheidsacademie.nl zijn onderdeel van SANDRA MANDERS BUSINESS SUPPORT, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam, aan de Rietwijkerstraat 47-hs (1059 VW), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 76875954. Hierna te noemen “Sandra”

1.2 De klant: De wederpartij van Sandra, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door Sandra aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan Sandra om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Sandra en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van Sandra op www.sandramanders.nlen www.devrijheidsacademie.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Sandra, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Sandra van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sandra worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sandra ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden deelname online cursussen, trainingen, events, retreats en coaching trajecten

3.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan Sandra’s online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en coaching trajecten.

3.2 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door Sandra. Sandra is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.3 Sandra deelt in haar online cursussen, trainingen, events, mastermind en coaching haar kennis, ervaring en tools m.b.t. ondernemerschap. Zelf moet de klant naast het volgen van de online cursussen, trainingen, events, mastermind en coaching gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde  verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 Sandra kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces (in een keer of in termijnen). Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft Sandra toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sandra

5.4. De maandelijkse betaling van de membership en termijn optie werkt via een automatische incasso.

5.5 Indien de klant achterloopt met betalingen, houd Sandra het recht voor om een mastermind of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat de betreffende termijn(en) betaald is.  . Trainingsdagen als onderdeel van een online cursus, training, coaching, mastermind of event kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.6 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.


Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft Sandra ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is Sandra echter niet verplicht.

6.2 Sandra streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Sandra  echter niet verplicht.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Sandra verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. De klant wordt verzocht een e-mail te sturen aan info@sandramanders.nl. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien de klant de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Sandra het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. Sandra is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.5 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus te annuleren en betaald de klant het volledige bedrag.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Sandra aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Sandra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sandra is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Sandra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sandra beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Sandra is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Sandraa  geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 Sandra is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 Sandra sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Sandra bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sandra of haar leidinggevende of ondergeschikten.


Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Sandra zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Sandra jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart Sandra tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Sandra bedingen.

10.3 De klant vrijwaart Sandra volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,


Artikel 11. Overmacht

11.1 Sandra heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Sandra gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Sandra verboden om de door Sandra verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Sandra.

 

Artikel 13. Geheimhoudingen/Privacy

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De persoonlijke gegevens die Sandra via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Sandra houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen Sandra en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

    Connect
    Luister hier mijn Podcast:
    Podcast